Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3033392
(11)  Číslo patentu  29679 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13891582.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.08.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3033392 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08F 283/10  C08G 59/00  C08G 59/32  C08G 59/66  C08K 5/00  C08L 63/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2013/081272 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/021585 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Henkel AG & Co. KGaA; Henkelstrasse 67, 405 89 Düsseldorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WU, Haiping; Room 19-102 No.238 Sunqiao Road, Shanghai 200126; CN;
ZHANG, Jingfen; Room 28-401 No.855 Yangsi Road, Shanghai 200126; CN;
SCHONFELD, Rainer; Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf; DE;
BACHON, Thomas; Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Mechanicko-responzívna kompozícia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.08.2020 
   Maximálna platnosť do  12.08.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 28.04.2021 8/2021 MM4A
 
EP 3033392
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3033392
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.07.2019 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3033392
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.01.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.01.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 02.01.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 02.01.2019 Typ Doručené
2c Opis 02.01.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 19.03.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 19.03.2019 Typ Doručené
3b Plná moc 19.03.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 3033392
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku