Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3034641
(11)  Číslo patentu  33105 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13891437.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.08.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3034641 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 2/06  C23C 2/40  C21D 6/00  C21D 8/02  C21D 9/46  C22C 38/02  C22C 38/04  C22C 38/06  C22C 38/54  C22C 38/58  C22C 38/50  C22C 38/40  C21D 7/02  C21D 8/04  C21D 1/18  C21D 9/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2013/007350 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/023012 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  POSCO Co., Ltd; 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KIM, Sung-Kyu; c/o Gwangyang Iron&Steel Works 700 Geumho-dong, Gwangyang-si Jeollanam-do 545-711; KR;
CHO, Won-Tae; c/o Gwangyang Iron&Steel Works 700 Geumho-dong, Gwangyang-si Jeollanam-do 545-711; KR;
KIM, Tai-Ho; c/o Gwangyang Iron&Steel Works 700 Geumho-dong, Gwangyang-si Jeollanam-do 545-711; KR;
CHIN, Kwang-Geun; 103-304, 54-26, Yeomun 2-ro, Yeosu-si Jeollanam-do 59703; KR;
HAN, Sang-Ho; c/o Gwangyang Iron&Steel Works 700 Geumho-dong, Gwangyang-si Jeollanam-do 545-711; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Oceľový plech s ultra vysokou pevnosťou a spôsob jeho výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.08.2023 
   Maximálna platnosť do  14.08.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2020 3/2020 SC4A
2 Zmeny mien 10.11.2022 21/2022 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 21.12.2022 24/2022 PC4A
 
EP 3034641
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2019 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3034641
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.07.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.07.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3034641
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.12.2019 Typ Doručené
Opis 10.12.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 10.12.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2019 Typ Platba
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 13.12.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 20.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 20.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 20.12.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 16.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 13.10.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 15.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 15.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.11.2022 Typ Odoslané
EP 3034641
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.10.2022 POSCO Holdings Inc. POSCO
2 Prevod majiteľa 24.11.2022 POSCO Co., Ltd POSCO Holdings Inc.
3 Ukončenie zastupovania 24.11.2022 PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku