Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2995133
(11)  Číslo patentu  28974 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13884245.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2995133 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361820021 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 48/14  H04W 56/00  H04W 4/02  H04W 4/90   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/076244 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/182341 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intel Corporation; 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SIROTKIN, Alexander; Intel. 94 Em Hamoshavot Way. Park Azorim. P.O.Box 10097, 49527 Petach Tikva M; IL;
HIMAYAT, Nageen; 44609 Parkmeadow Dr., Fremont, California 94539; US;
BANGOLAE, Sangeetha; 15990 SW Catbird Ln., Beaverton, Oregon 97007; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Vyhľadávanie a výber prístupových sietí 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2022 
   Maximálna platnosť do  18.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 03/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 11.08.2021 15/2021 PC4A
 
EP 2995133
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.11.2018 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.11.2019 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2020 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2995133
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.10.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 26.10.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 26.10.2018 Typ Doručené
2c Opis 26.10.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 01.07.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 01.07.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 01.07.2021 Typ Doručené
4c Doklad o prevode 01.07.2021 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.07.2021 Typ Platba
6 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 30.07.2021 Typ Odoslané
EP 2995133
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 29.07.2021 Intel Corporation Intel IP Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku