Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2988824
(11)  Číslo patentu  29972 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13882940.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.09.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2988824 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361815073 P, 201361880294 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.04.2013, 20.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 36/534  A61K 9/64  A61P 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/061141 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/175916 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZX PHARMA, LLC; 1100 Holland Drive, Boca Raton, FL 33487; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HASSAN, Fred; 101 Plaza Real South Suite 205-S, Boca Raton, FL 33432; US;
SHAH, Syed; 101 Plaza Real South Suite 205-S, Boca Raton, FL 33432; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Enterosolventná multipartikulárna kompozícia s proteínovým podkladovým povlakom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.09.2022 
   Maximálna platnosť do  23.09.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2988824
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2988824
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.09.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.09.2020 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.08.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2988824
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.01.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 30.01.2019 Typ Doručené
1b Opis 30.01.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 30.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.02.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.05.2019 Typ Odoslané
EP 2988824
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku