Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2934514
(11)  Číslo patentu  28727 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13866060.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2934514 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261745089 P, 201313830731 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2012, 14.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/415  A61P 25/28  C07D 237/08  C07D 231/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/076213 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/100227 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University; 1705 El Camino Real, Palo Alto CA 94306-1106; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GRAEF, Isabella, A.; 7 Durham Road, Woodside, CA 94062; US;
ALHAMADSHEH, Mamoun, M.; 4212 Lorren Drive Apt. 102, Fremont, CA 94536; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Stabilizátory transtyretínu a ich použitie na inhibíciu amyloidózy transtyretínu a interakcie proteín-proteín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2022 
   Maximálna platnosť do  18.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 02/2019 SC4A
 
EP 2934514
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 14.12.2018 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.11.2019 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.12.2020 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2934514
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 10.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.10.2018 Typ Doručené
2a Opis 04.10.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 04.10.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 04.10.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.01.2019 Typ Odoslané
EP 2934514
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku