Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2934510
(11)  Číslo patentu  36173 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13865757.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2934510 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.10.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261739609 P, 201361758147 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2012, 29.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/343  A61K 9/00  A61K 47/02  A61K 31/4725  A61P 27/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/076041 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/100135 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NEWMAN, Mary; c/o Sarcode Bioscience Inc. 1000 Marina Blvd. Suite 250, Brisbane, CA 94005; US;
HUNKE, William; 505 Sweetspire Court, Middletown, DE 19709; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Formulácie inhibítora LFA-1 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2022 
   Maximálna platnosť do  18.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.02.2021 04/2021 SC4A
 
EP 2934510
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.11.2020 8 149,00 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2020 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2934510
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 17.12.2020 Typ Odoslané
2 vnútrospisový list 04.01.2021 Typ Interné listy
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.01.2021 Typ Doručené
3a Opis 08.01.2021 Typ Doručené
3b Plná moc 08.01.2021 Typ Doručené
3c Sprievodný list 08.01.2021 Typ Doručené
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.01.2021 Typ Platba
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.02.2021 Typ Odoslané
EP 2934510
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku