Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2934773
(11)  Číslo patentu  37939 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13865695.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2934773 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201213725817 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B08B 1/00  B08B 1/02  B08B 3/02  B08B 3/04  B41M 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2013/002769 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/096926 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Floral Packaging IP Holdings LLC; 355 South 520 West, Ste. 200, Lindon, UT 84042; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MILLAN, Jorge, Albeiro; Av. Calle 80 No., 116B-13 Bogota; CO 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a systém na odstraňovanie atramentu z fólií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.12.2022 
   Maximálna platnosť do  13.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2934773
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.11.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2934773
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 18.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 18.08.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 18.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 26.08.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 2934773
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.09.2021 Floral Packaging IP Holdings LLC Floral Packaging IP Holdings LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku