Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2934773
(11)  Patent Number  37939 
(96)  European Application Number  13865695.4 
(96)  European Application Date  13.12.2013 
(97)  European Patent Number  2934773 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  19.05.2021 
(31)  Priority Number  201213725817 
(32)  Priority Date  21.12.2012 
(33)  Country or Authority of Priority  US 
(97)  European Application Publication Date  28.10.2015 
(45)  European Patent Translation Publication Date  13.10.2021 
(51)  International Patent Classification  B08B 1/00  B08B 1/02  B08B 3/02  B08B 3/04  B41M 7/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/IB2013/002769 
(87)  International Publication Number  WO 2014/096926 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Floral Packaging IP Holdings LLC; 355 South 520 West, Ste. 200, Lindon, UT 84042; US 
(72)  Inventor(s)  MILLAN, Jorge, Albeiro; Av. Calle 80 No., 116B-13 Bogota; CO 
(74)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Title  Spôsob a systém na odstraňovanie atramentu z fólií 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  13.12.2022 
   Patent in Force maximum until  13.12.2033 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2934773
S/N Fee Title Date Year Fee
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.11.2021 9 165,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2934773
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.08.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 18.08.2021 Type Delivered
1b Opis 18.08.2021 Type Delivered
1c Príloha inde neuvedená 18.08.2021 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2021 Type Payment
3 Doplnenie materiálov 26.08.2021 Type Delivered
3a Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Type Sent document
EP 2934773
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.09.2021 Floral Packaging IP Holdings LLC Floral Packaging IP Holdings LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku