Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2931752
(11)  Číslo patentu  32737 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13865442.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2931752 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261738008 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 19/00  A61K 38/16  A61K 38/45  A61P 35/02  C07K 14/705  C07K 16/00  C12N 15/62  A61K 38/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CA2013/001046 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/094122 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PF Argentum IP Holdings LLC; 235 East 42nd Street, 100 17 New York, NY; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  UGER, Robert Adam; 20 Reditt Court, Richmond Hill, ON L4C 7S4; CA;
SLAVOVA-PETROVA, Penka Slavtcheva; 1207-2261 Lake Shore Blvd West, Toronto, ON M8V 3X1; CA;
PANG, Xinli; 190 Mountainash Road, Brampton, ON L6R 3H1; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Liečba chorobných buniek CD47+ pomocou SIRP alfa-Fc fúznych proteínov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.12.2023 
   Maximálna platnosť do  17.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 2/2020 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 24.11.2022 22/2022 PC4A
 
EP 2931752
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 20.11.2019 162,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2931752
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.12.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.12.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.12.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2931752
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 18.11.2019 Typ Doručené
Opis 18.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 22.11.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 09.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 09.12.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 20.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 03.11.2022 Typ Odoslané
EP 2931752
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.01.2020 Trillium Therapeutics Inc. Trillium Therapeutics Inc.
2 Prevod majiteľa 03.11.2022 PF Argentum IP Holdings LLC Trillium Therapeutics Inc.
3 Ukončenie zastupovania 03.11.2022 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku