Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2934712
(11)  Číslo patentu  34466 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13865276.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2934712 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.03.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  3575MU2012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 3/14  C12P 7/08  C07C 29/80   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IN2013/000724 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/097311 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Praj Industries Limited; Praj Tower 274-275 Hinjewadi Road, Bhumkar Chowk Pune, Hinjewadi 411057; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DESHPANDE, Ghansham Baburao; Praj Industries Limited Praj House Bavdhan, Pune 411021 Maharashtra; IN;
RATHI, Shrikant Subhash; Praj Industries Limited Praj House Bavdhan, Pune 411021 Maharashtra; IN;
DESHPANDE, Devdatta Krishna; Praj Industries Limited Praj House Bavdhan, Pune 411021 Maharashtra; IN;
PIMPUTKAR, Vijaykumar Surendranath; Praj Industries Limited Praj House Bavdhan, Pune 411021 Maharashtra; IN;
BHOSALE, Abhijit Anil; Praj Industries Limited Praj House Bavdhan, Pune 411021 Maharashtra; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Príprava etanolových produktov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.11.2023 
   Maximálna platnosť do  29.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2020 9/2020 SC4A
 
EP 2934712
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.06.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2934712
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2934712
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 05.06.2020 Typ Doručené
Plná moc 05.06.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 05.06.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.06.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.07.2020 Typ Odoslané
EP 2934712
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.07.2020 Praj Industries Limited Praj Industries Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku