Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2931045
(11)  Číslo patentu  30452 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13861895.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2931045 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261737413 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/40  A01P 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/070247 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/092929 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dow AgroSciences LLC; 9330 Zionsville Road, Indianapolis IN 46268-1054; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DZIKOWSKI, Marcin; Truderinger Strasse 15, Munich; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kontrola buriny na základe synergie pri aplikácii aminopyralidu a clopyralidu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.11.2022 
   Maximálna platnosť do  15.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 07/2019 SC4A
 
EP 2931045
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.10.2019 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.10.2020 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2931045
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.03.2019 Typ Doručené
1a Opis 20.03.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 20.03.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 20.03.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.03.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.05.2019 Typ Odoslané
EP 2931045
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku