Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2900277
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13861658.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2900277 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261736684 P, 201361749548 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.12.2012, 07.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/68  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/051667 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/092804 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Immunomedics, Inc.; 300 American Road, Morris Plains, New Jersey 07950; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOVINDAN, Serengulam, V.; 300 American Road, Morris Plains, NJ 07950; US;
GOLDENBERG, David, M.; 300 American Road, Morris Plains, NJ 07950; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Dávkovanie imunokonjugátov protilátok a SN-38 na zlepšenie účinnosti a zníženie toxicity 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2900277
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2900277
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2900277
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.06.2022 Typ Odoslané
EP 2900277
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku