Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2928477
(11)  Číslo patentu  32424 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13861008.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2928477 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261734941 P, 201361799069 P, 201313841711, 201361900347 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.12.2012, 15.03.2013, 15.03.2013, 05.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/7088  A61K 31/7125  A61P 35/00  A61P 35/02  A61P 7/00  A61P 7/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/070437 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/088785 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Geron Corporation; 149 Commonwealth Drive, Menlo Park, CA 94025; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STUART, Monic, J.; 2828 Churchill Drive, Hillsborough, CA 94010; US;
KELSEY, Stephen; 1468 Hamilton Avenue, Palo Alto, CA 94301; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Použitie inhibítora telomerázy imetelstatu na liečbu myelofibrózy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.11.2022 
   Maximálna platnosť do  15.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 2928477
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.08.2019 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.10.2020 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2928477
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 21.10.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 21.10.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 21.10.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2019 Typ Odoslané
EP 2928477
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku