Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2919231
(11)  Číslo patentu  29613 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13859818.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2919231 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201210518020, 201310297982 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.12.2012, 16.07.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN, CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G10L 19/028  H03M 7/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2013/080082 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/086155 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Huawei Technologies Co., Ltd.; Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LIU, Zexin; Huawei Administration Building Bantian Longgang, Shenzhen Guangdong 518129; CN;
QI, Fengyan; Huawei Administration Building Bantian Longgang, Shenzhen Guangdong 518129; CN;
MIAO, Lei; Huawei Administration Building Bantian Longgang, Shenzhen Guangdong 518129; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na dekódovanie signálu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.07.2023 
   Maximálna platnosť do  25.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2919231
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2919231
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.07.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.06.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2919231
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 12.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2919231
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku