Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2924813
(11)  Číslo patentu  31891 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13857460.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2924813 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2012254258 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01R 13/659  H01R 13/52   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2013/081184 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/080911 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Yazaki Corporation; 4-28, Mita 1-chome, Minato-ku Tokyo 108-8333; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  IKEDA, Yukiyoshi; c/o Yazaki Parts Co. Ltd. 1500 Mishuku, Susono-shi Shizuoka 410-1194; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Tienený konektor 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.11.2022 
   Maximálna platnosť do  19.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 2924813
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.10.2019 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.10.2020 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2924813
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.08.2019 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 20.09.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 20.09.2019 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.08.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 21.08.2019 Typ Doručené
3b Opis 21.08.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.10.2019 Typ Odoslané
EP 2924813
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku