Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2922872
(11)  Číslo patentu  29560 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13856592.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2922872 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261728912 P, 201361782550 P, 201361809541 P, 201361864717 P, 201361892797 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2012, 14.03.2013, 08.04.2013, 12.08.2013, 18.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/00  A61K 39/395  A61K 31/4545  A61K 31/517  A61K 45/06  A61K 31/437  A61K 31/5377  A61K 33/24  C07K 16/28  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/071288 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/081954 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Biotech, Inc.; 800/850 Ridgeview Drive, Horsham, PA 19044; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHIU, Mark; 1400 McKean Road, Spring House Pennsylvania 19477; US;
MOORES, Sheri; 1400 McKean Road, Spring House Pennsylvania 19477; US;
NEIJSSEN, Joost; Yalelaan 60, 3854 Ultrecht; NL;
PARREN, Paul; Yalelaan 60, 3854 Ultrecht; NL;
SCHUURMAN, Janine; Yalelaan 60, 3854 Ultrecht; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Bišpecifické EGFR/c-Met protilátky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.11.2022 
   Maximálna platnosť do  21.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 05/2019 SC4A
 
EP 2922872
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.11.2018 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.10.2019 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.10.2020 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2922872
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.12.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 13.12.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 13.12.2018 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 13.12.2018 Typ Doručené
1d Opis 13.12.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.12.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2019 Typ Odoslané
EP 2922872
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku