Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2920168
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13855039.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2920168 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261727195 P, 201361824434 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.11.2012, 17.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/433  C07D 237/20  C07D 271/113  C07D 285/12  C07D 417/06  C07D 417/14  A61K 31/4245  A61K 31/501  A61P 25/16  A61P 25/18  A61P 25/24  A61P 25/28  A61P 35/00  A61P 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/070277 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/078645 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Calithera Biosciences, Inc.; 343 Oyster Point Blvd. Suite 200, South San Francisco, CA 94080; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LI, Jim; 56 Otsego Avenue, San Francisco, CA 94112; US;
CHEN, Lijing; 19500 Pruneridge Avenue Apt. 3211, Cupertino, CA 95014; US;
GOYAL, Bindu; 2189 Annapolis Drive, Fremont, CA 94539; US;
LAIDIG, Guy; 585 Woodside Drive, Woodside, CA 94062; US;
STANTON, Timothy, Friend; 24 Alta Vista Way, Daly City, CA 94014; US;
SJOGREN, Eric, Brian; 442 Dell Avenue, Mountain View, CA 94043; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Heterocyklické inhibítory glutaminázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2920168
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2920168
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 15.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 15.10.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 15.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.11.2021 Typ Odoslané
EP 2920168
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku