Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2918603
(11)  Číslo patentu  28514 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13853637.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2918603 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2012246215 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 39/395  A61P 35/00  A61P 35/02  C12N 1/15  C12N 1/19  C12N 1/21  C12N 5/10  C12N 15/09  C12P 21/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2013/080249 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/073641 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  University of Miyazaki; 1-1, Gakuen Kibana-dai Nishi,, Miyazaki-shi, Miyazaki 889-2192; JP;
Perseus Proteomics Inc.; Park Bldg., 7-6, Komaba 4-chome, Meguro-ku,, Tokyo 153-0041; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KUROSAWA, Yoshikazu; 3-2-1271 Fujimaki-cho Meitou-ku, Nagoya-shi Aichi 465-0075; JP;
MORISHITA, Kazuhiro; c/o Faculty of Medicine UNIVERSITY OF MIYAZAKI 5200 Kihara Kiyotake-cho, Miyazaki-shi Miyazaki 889-1692; JP;
ZHANG, Lilin; c/o PERSEUS PROTEOMICS INC. 2nd Floor Park Bldg. 7-6 Komaba 4-chome Meguro-ku, Tokyo 153-0041; JP;
KUROSAWA, Gene; c/o PERSEUS PROTEOMICS INC. 2nd Floor Park Bldg. 7-6 Komaba 4-chome Meguro-ku, Tokyo 153-0041; JP;
MITOMO, Katsuyuki; c/o PERSEUS PROTEOMICS INC. 2nd Floor Park Bldg. 7-6 Komaba 4-chome Meguro-ku, Tokyo 153-0041; JP;
SUDO, Yukio; c/o PERSEUS PROTEOMICS INC. 2nd Floor Park Bldg. 7-6 Komaba 4-chome Meguro-ku, Tokyo 153-0041; JP;
NOMURA, Fumiko; c/o PERSEUS PROTEOMICS INC. 2nd Floor Park Bldg. 7-6 Komaba 4-chome Meguro-ku, Tokyo 153-0041; JP;
UKAI, Yoshinori; c/o PERSEUS PROTEOMICS INC. 2nd Floor Park Bldg. 7-6 Komaba 4-chome Meguro-ku, Tokyo 153-0041; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Protilátka schopná špecificky rozpoznať transferínový receptor 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.11.2022 
   Maximálna platnosť do  08.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 01/2019 SC4A
 
EP 2918603
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 08.11.2018 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.10.2019 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.10.2020 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2918603
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.09.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 26.09.2018 Typ Doručené
2b Opis 26.09.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 15.11.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 15.11.2018 Typ Doručené
3b Plná moc 15.11.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.12.2018 Typ Odoslané
EP 2918603
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku