Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2911381
(11)  Číslo patentu  28482 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13847903.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2911381 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201210397678 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.10.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 5/14  G09G 5/00  G09G 3/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2013/076051 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/059791 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Leyard Optoelectronic Co., Ltd; No.9 Zhenghongqi West Street North of Summer Palace Haidian District, Beijing 100091; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEI, Weilin; No. 9 Zhenghongqi West Street North of Summer Palace Haidian District, Beijing 100091; CN;
LU, Changjun; No. 9 Zhenghongqi West Street North of Summer Palace Haidian District, Beijing 100091; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na spracovanie videosnímky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.05.2023 
   Maximálna platnosť do  22.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2911381
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2911381
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.05.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.05.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.05.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.05.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2911381
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.09.2018 Typ Doručené
Opis 19.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 19.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 19.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.09.2018 Typ Platba Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.11.2018 Typ Odoslané
EP 2911381
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku