Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2909182
(11)  Číslo patentu  33555 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13847106.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2909182 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261716169 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.10.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 235/06  A61K 31/4184  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/065633 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/063024 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Array Biopharma Inc.; 3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KRELL, Christoph, Max; Breisacherstrasse 71/2, 4057 Basel; CH;
MISUN, Marian; Obere Bifangstrasse 17, 79418 Schliengen; CH;
NIEDERER, Daniel, Andreas; Louiserebenweg 18, 4104 Oberwil; CH;
PACHINGER, Werner, Heinz; Markgräflerstrasse 75, 4057 Basel; CH;
WOLF, Marie-christine; Rue du Rhin 43, 68300 ST. Louis; FR;
ZIMMERMANN, Daniel; St. Johanns Ring 16, 4056 Basel; CH;
LIU, Weidong; 3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301; US;
STENGEL, Peter, J.; 3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301; US;
NICHOLS, Paul; 3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Príprava inhibítora MEK a formulácia ho obsahujúca 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.10.2023 
   Maximálna platnosť do  18.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.05.2020 5/2020 SC4A
 
EP 2909182
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.02.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2909182
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.09.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.09.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2909182
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.02.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.02.2020 Typ Doručené
Plná moc 19.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 19.02.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.02.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.04.2020 Typ Odoslané
EP 2909182
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku