Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2903618
(11)  Číslo patentu  40297 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13843426.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2903618 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261710373 P, 201361840288 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.10.2012, 27.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 239/42  C07D 401/14  C07D 403/12  C07D 403/14  C07D 409/14  A61K 31/416  A61K 31/506   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/063752 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/055996 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kadmon Corporation, LLC; 450 East 29th St., 100 16 New York, NY; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  POYUROVSKY Masha; 330 E. 36th Street, 100 16 New York NY; US;
KIM Ji-In; 260 Gallup Road, 085 40 Princeton NJ; US;
LIU Kevin; 7 Greenfield Drive North, 085 50 West Windsor, NJ; US;
ZANIN-ZHOROV Alexandra; 73 Woodcutters Lane, 103 06 Staten Island, NY; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Inhibítory Rho-kinázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.10.2023 
   Maximálna platnosť do  07.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 2903618
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2903618
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.09.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2903618
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.10.2022 Typ Odoslané
EP 2903618
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku