Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2897928
(11)  Číslo patentu  29648 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13839087.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.08.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2897928 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261703409 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.09.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.07.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 3/14  B01D 3/40  C07C 4/02  C07C 5/327  C07C 5/48  C07C 7/11   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/054909 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/046811 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lummus Technology LLC; 1515 Broad Street, Bloomfield, New Jersey 07003-3096; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHWINT, Kevin, John; 4 Ginger Lane, Long Valley, NJ 07853; US;
BRUMMER, Robert, John; 5 Evergreen Avenue, Wharton, NJ 07885; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Pred-absorbér na extrakciu butadiénu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.08.2023 
   Maximálna platnosť do  14.08.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2897928
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2897928
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.07.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.07.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.07.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.07.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2897928
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 27.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.01.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 15.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 15.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 15.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2019 Typ Odoslané
EP 2897928
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku