Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2935320
(11)  Patent Number  32749 
(96)  European Application Number  13828987.1 
(96)  European Application Date  16.12.2013 
(97)  European Patent Number  2935320 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  21.08.2019 
(31)  Priority Number  201261738475 P 
(32)  Priority Date  18.12.2012 
(33)  Country or Authority of Priority  US 
(97)  European Application Publication Date  28.10.2015 
(45)  European Patent Translation Publication Date  04.02.2020 
(51)  International Patent Classification  C07K 14/65   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/IB2013/060985 
(87)  International Publication Number  WO 2014/097116 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Inventor(s)  FORNARO, Mara; Novartis Pharma AG Novartis Institutes for Biomed. Research Forum 1, CH-4056 Basel; CH;
HUBER, Thomas; Novartis Pharma AG Novartis Institutes for Biomed. Research Forum 1, CH-4056 Basel; CH;
ZURINI, Mauro; Novartis Pharma AG Novartis Institutes for Biomed. Research Forum 1, CH-4056 Basel; CH 
(74)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Title  Stabilizované polypeptidy rastového faktoru podobného inzulínu 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  16.12.2022 
   Patent in Force maximum until  16.12.2033 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 2/2020 SC4A
 
EP 2935320
S/N Fee Title Date Year Fee
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.08.2019 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2020 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2021 9 165,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2935320
S/N Item Name Date Type Document
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2019 Type Payment
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2019 Type Payment
3 Žiadosť o vrátenie poplatku 28.11.2019 Type Delivered
4 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 12.12.2019 Type Sent document
5 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.11.2019 Type Delivered
5a Opis 19.11.2019 Type Delivered
5b Plná moc 19.11.2019 Type Delivered
5c Sprievodný list 19.11.2019 Type Delivered
6 vnútrospisový list 17.12.2019 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.01.2020 Type Sent document
EP 2935320
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku