Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2935320
(11)  Číslo patentu  32749 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13828987.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2935320 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261738475 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/65   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2013/060985 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/097116 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FORNARO, Mara; Novartis Pharma AG Novartis Institutes for Biomed. Research Forum 1, CH-4056 Basel; CH;
HUBER, Thomas; Novartis Pharma AG Novartis Institutes for Biomed. Research Forum 1, CH-4056 Basel; CH;
ZURINI, Mauro; Novartis Pharma AG Novartis Institutes for Biomed. Research Forum 1, CH-4056 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Stabilizované polypeptidy rastového faktoru podobného inzulínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.12.2022 
   Maximálna platnosť do  16.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 2935320
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.08.2019 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2020 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2935320
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2019 Typ Platba
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2019 Typ Platba
3 Žiadosť o vrátenie poplatku 28.11.2019 Typ Doručené
4 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 12.12.2019 Typ Odoslané
5 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.11.2019 Typ Doručené
5a Opis 19.11.2019 Typ Doručené
5b Plná moc 19.11.2019 Typ Doručené
5c Sprievodný list 19.11.2019 Typ Doručené
6 vnútrospisový list 17.12.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.01.2020 Typ Odoslané
EP 2935320
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku