Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2935299
(11)  Číslo patentu  33077 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13828822.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2935299 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261740311 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 3/06  C07K 1/107  A61K 39/09   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2013/060933 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/097099 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pfizer Inc; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HAN, Mingming; 2302 Old Towne Road, Nazareth, Pennsylvania 18064; US;
KAINTHAN, Rajesh Kumar; 15 Key Place, Tappan, New York 10983; US;
KIM, Jin-Hwan; 44 Somerset Drive, Suffern, New York 10901; US;
PRASAD, Avvari Krishna; 105 Worsham Drive, Chapel Hill, North Carolina 27516; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(54)  Názov  Spôsob glykokonjugácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.12.2023 
   Maximálna platnosť do  13.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2020 3/2020 SC4A
 
EP 2935299
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.12.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2935299
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 08.10.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.11.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2935299
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.12.2019 Typ Doručené
Opis 09.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 09.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 09.12.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.12.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.02.2020 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.02.2020 Typ Odoslané
EP 2935299
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku