Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2928627
(11)  Číslo patentu  34261 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13824334.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2928627 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  UD20120210 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 7/022  B21D 11/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2013/002694 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/087221 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici S.p.A.; Via Leonardo da Vinci, 20, 330 10 Reana del Rojale (UD); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DEL FABRO, Giorgio; Via Zanon 18/10, 33100 Udine; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Svetozár JURAN, ANIMUS patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, P. O. Box 107, 840 05 Bratislava 45; SK 
(54)  Názov  Ohýbací stroj pre kovové výrobky a zodpovedajúci spôsob ohýbania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.12.2023 
   Maximálna platnosť do  04.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 8/2020 SC4A
 
EP 2928627
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.06.2020 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2928627
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.12.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2928627
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.05.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.05.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 12.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 12.05.2020 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 09.06.2020 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.07.2020 Typ Odoslané
EP 2928627
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku