Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2936493
(11)  Číslo patentu  23475 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13822034.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2936493 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201213721092 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G11C 11/16  G06F 12/08  G11C 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/076994 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/100619 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Qualcomm Incorporated; 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 921 21; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DONG Xiangyu; 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121; US;
KIM Jung Pill; 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121; US;
SUH Jungwon; 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Integrovaný modul MRAM vyrovnávacej pamäte 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.12.2023 
   Maximálna platnosť do  20.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
 
EP 2936493
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.01.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2936493
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 31.10.2016 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.11.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.11.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.11.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.12.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2936493
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.01.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.01.2017 Typ Doručené
Plná moc 10.01.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 10.01.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.03.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.08.2017 Typ Odoslané
EP 2936493
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku