Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2935331
(11)  Číslo patentu  27467 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13821368.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2935331 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261745707 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 39/395  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/077452 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/105810 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AbbVie Inc.; 1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ANDERSON, Mark; 410 Sommerset Street, Grayslake, IL 60030; US;
WANG, Jieyi; 2317 Hastings Drive, Belmont, CA 94002; US;
THAKUR, Archana; 8378 Moller Ranch Drive, Pleasanton, CA 94588; US;
CHAO, Debra; 4846 Balthazar Terrace, Fremont, CA 94555; US;
HSIEH, Chung-Ming; 22 Olde Field Road, Newton, MA 02459; US;
ZHANG, Qian; 210 White Fence Court, Vernon Hills, IL 60061; US;
REILLY, Edward, B.; 1136 Winners Circle, Libertyville, IL 60048; US;
DIGIAMMARINO, Enrico, L.; 161 Rose Tree Lane, Lindenhurst, IL 60046; US;
LONGENECKER, Kenton, L.; 1371 Osage Orange Road, Grayslake, IL 60030; US;
JUDGE, Russell, A.; 5186 Alder Court, Gurnee, IL 60031; US;
EGAN, David, A.; 4023 Kenwood Avenue, Gurnee, IL 60031; US;
HUTCHINS, Charles, W.; 31005 Prairie Ridge Road, Green Oaks, IL 60048; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Proteíny viažuce receptor prolaktínu a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.12.2023 
   Maximálna platnosť do  23.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 9/2018 SC4A
 
EP 2935331
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.05.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2935331
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.11.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.11.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.12.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2935331
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.05.2018 Typ Doručené
Opis 28.05.2018 Typ Doručené
Plná moc 28.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.05.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.05.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.08.2018 Typ Odoslané
EP 2935331
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku