Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2917991
(11)  Číslo patentu  28850 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13818370.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2917991 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  TV20120208 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02J 3/14  H02J 3/32  H02J 3/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2013/002467 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/072793 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Regal Grid Srl; Via Flaminia n. 135, 00196 Roma (RM); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SPOTTI, Davide; Via XX Settembre 37, 34126 Trieste (TS); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Architektúra a systém riadenia a zariadenie pre mikrosiete s výrobou, skladovaním a spotrebou energie úplne integrovaného, dynamického a samočinne konfigurovateľného typu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.11.2022 
   Maximálna platnosť do  06.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2917991
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2917991
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.10.2018 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 05.11.2019 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.11.2020 298,00 EUR 8
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.11.2020 298,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.10.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2917991
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2018 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 23.10.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 23.10.2018 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.10.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 16.10.2018 Typ Doručené
3b Opis 16.10.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 25.11.2020 Typ Odoslané
6 vnútrospisový list 26.11.2020 Typ Interné listy
EP 2917991
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku