Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2939476
(11)  Číslo patentu  23940 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13815900.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2939476 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.01.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201213730655 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 48/20  H04W 4/06  H04W 68/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/074733 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/105444 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Qualcomm Incorporated; 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BALASUBRAMANIAN Srinivasan; QUALCOMM Incorporated, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714; US;
LEE Kuo-Chun; QUALCOMM Incorporated, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714; US;
SHAUH Jack S.; QUALCOMM Incorporated, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714; US;
MAHESHWARI Shailesh; QUALCOMM Incorporated, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714; US;
KETCHUM John Jay; QUALCOMM Incorporated, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Rozšírenie relácie eMBMS v LTE eMBMS 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.12.2023 
   Maximálna platnosť do  12.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
 
EP 2939476
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.04.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2939476
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.11.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.11.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.11.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.11.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2939476
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 12.04.2017 Typ Doručené
Opis 12.04.2017 Typ Doručené
Plná moc 12.04.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 12.04.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.04.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.09.2017 Typ Odoslané
EP 2939476
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku