Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2938597
(11)  Číslo patentu  22709 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13815780.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2938597 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12306690 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 235/30  A61K 31/4184  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/078068 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/102339 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alzprotect; 70 Rue du Docteur Yersin, Parc Eurasante, 59120 Loos; FR;
Inserm; 101 rue de Tolbiac, 75013 Paris; FR;
Université de Lille 2 Droit et Santé; 42, rue Paul Duez, 59800 Lille; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BURLET Stéphane; 23 rue Marceau, F-59170 Croix; FR;
ESTRELLA Cécilia; 9 rue Anne Delavaux, F-59160 Lomme; FR;
BARRIER Mathieu; 3bis rue du Maréchal Leclerc, F-59136 Wavrin; FR;
MELNYK Patricia; 13 impasse Delecourt, F-59112 Annoeullin; FR;
SERGEANT Nicolas; 9 rue Jean Jaurès, F-59790 Ronchin; FR;
BUEE Luc; 17 avenue du Bel Air, F-59175 Templemars; FR;
VERWAERDE Philippe; 43 rue Pasteur, F-59211 Santes; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ & SPOL., v. o. s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Sulfátové soli N-(3-(4-(3-(diizobutylamino)propyl)-piperazín-1-yl)propyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-amínu, ich príprava a použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.12.2022 
   Maximálna platnosť do  27.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2017 05/2017 SC4A
 
EP 2938597
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 12.12.2016 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.11.2017 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.11.2018 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.11.2019 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.11.2020 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.11.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2938597
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.11.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.12.2016 Typ Platba
3 Plná moc 09.12.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.04.2017 Typ Odoslané
EP 2938597
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku