Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2934785
(11)  Číslo patentu  39393 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13814721.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2934785 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201213722290 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  30.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 51/26  B21D 41/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/074126 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/099496 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kaiser Aluminum Warrick, LLC; 4000 West State Route 66, Newburgh IN 47630; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOYSEL, Darl G.; Delmont, Pennsylvania 15626; US;
DICK, Robert E.; Cheswick, Pennsylvania 15024; US;
MYERS, Gary L.; Sarver, Pennsylvania 16055; US;
MCNEISH, David J.; Greensburg, Pennsylvania 15601; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Podpera na použitie pri zužovaní kovovej nádoby, lisovací systém na zužovanie kovovej nádoby a spôsob zužovania kovovej nádoby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.12.2022 
   Maximálna platnosť do  10.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 30.06.2022 12/2022 SC4A
 
EP 2934785
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.02.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2934785
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.01.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2934785
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 15.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.05.2022 Typ Odoslané
EP 2934785
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku