Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2868134
(11)  Číslo patentu  28975 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13812809.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2868134 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261667325 P, 201213687442 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.07.2012, 28.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.05.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 28/02  H04L 1/16  H04L 1/18  H04W 4/00  H04L 5/00  H04L 5/14  H04W 28/08  H04W 36/22  H04W 52/02  H04W 68/00  H04W 72/04  H04W 92/02  H04L 1/00  H04W 48/12  H04W 52/38  H04W 4/70  H04W 88/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/047576 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/008039 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Apple Inc.; One Apple Park Way, Cupertino CA 95014; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ETEMAD, Kamran; 10629 Beechknoll Ln,, Potomac, Maryland 20854; US;
ELLIOTT, Brent; 2111 NE 25th Ave. JF2-15, Hillsboro, Oregon 97124; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Zariadenia a spôsoby na zníženie záťaže prenosom údajov riadeného rádiovou komunikačnou sieťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.06.2021 
   Maximálna platnosť do  25.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.09.2020 9/2020 PC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 23.02.2022 4/2022 MM4A
 
EP 2868134
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.10.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2868134
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.05.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.05.2020 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2868134
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Sprievodný list 26.10.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 26.10.2018 Typ Doručené
1c Opis 26.10.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.11.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 04.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
4a Doklad o prevode 04.08.2020 Typ Doručené
4b Plná moc 04.08.2020 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.08.2020 Typ Platba
6 Doplnenie materiálov 11.08.2020 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 11.08.2020 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.08.2020 Typ Odoslané
EP 2868134
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 19.08.2020 Apple Inc. Intel Corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.08.2020 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku