Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2928921
(11)  Číslo patentu  36960 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13812296.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2928921 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261733566 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/22  A61K 39/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/072915 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/089111 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GHOSH, Joy; Novartis Institutes for BioMedical Research Inc. 500 Technology Square, Cambridge, Massachusetts 02139; US;
RUTZ, Mark Anthony; MorphoSys AG Lena-Christ-Strasse 48, 82152 Planegg; DE;
TISSOT-DAGUETTE, Katrin Ulrike; MorphoSys Lena-Christ-Strasse 48, 82152 Planegg; DE;
SPLAWSKI, Igor; Novartis Institutes for BioMedical Research Inc. 100 Technology Square, Cambridge, Massachusetts 02139; US;
ROGUSKA, Michael; Novartis Institutes for BioMedical Research Inc. 500 Technology Square, Cambridge, Massachusetts 02139; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kompozície a spôsoby pre protilátky cieliace na EPO 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.12.2022 
   Maximálna platnosť do  03.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.05.2021 10/2021 SC4A
 
EP 2928921
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2928921
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
1b Opis 30.03.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.05.2021 Typ Odoslané
EP 2928921
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku