Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2941432
(11)  Číslo patentu  27469 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13811716.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2941432 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261734726 P, 201361787568 P, 201361868132 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.12.2012, 15.03.2013, 21.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/495  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/073457 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/089379 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vertex Pharmaceuticals Inc.; 50 Northern Avenue, Boston, MA 02210; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AHMAD, Nadia; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
BOYALL, Dean; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
CHARRIER, Jean-Damien; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
DAVIS, Chris; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
DAVIS, Rebecca; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
DURRANT, Steven; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
ETXEBARRIA I JARDI, Gorka; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
FRAYSSE, Damien; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
JIMENEZ, Juan-Miguel; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Agingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
KAY, David; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
KNEGTEL, Ronald; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
MIDDLETON, Donald; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
ODONNELL, Michael; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
PANESAR, Maninder; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
PIERARD, Francoise; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
PINDER, Joanne; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
SHAW, David; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
STORCK, Pierre-Henri; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
STUDLEY, John; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
TWIN, Heather; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  2-amino-6-fluór-N-(5-fluór-4-(4-(4-(oxetan-3-yl)piperazín-1-karbonyl)piperidín-1-yl)pyridín-3-yl)pyrazolo[1,5alfa]pirimidín-3-karboxamid ako inhibítor ATR kinázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.12.2023 
   Maximálna platnosť do  06.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 9/2018 SC4A
 
EP 2941432
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.06.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2941432
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.11.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.11.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.12.2021 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2941432
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.05.2018 Typ Doručené
Plná moc 30.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 30.05.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.06.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.08.2018 Typ Odoslané
EP 2941432
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku