Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2922846
(11)  Číslo patentu  29223 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13811640.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2922846 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261723840 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 403/12  C07D 401/12  C07D 237/24  C07D 401/14  C07D 413/14  C07D 403/14  C07D 413/12  C07D 417/12  C07D 417/14  A61K 31/501  A61K 31/50  A61K 31/5377  A61K 31/506  A61K 31/513  A61P 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/068846 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/074661 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bristol-Myers Squibb Company; Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MOSLIN, Ryan M.; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
WEINSTEIN, David S.; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
WROBLESKI, Stephen T.; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
TOKARSKI, John S.; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
KUMAR, Amit; MB-1 Apt 503 Surya City Chanda Pura, Bangalore 560099 Karnataka; IN;
BATT, Douglas G; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
LIN, Shuqun; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
LIU, Chunjian; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
SPERGEL, Steven H.; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
ZHANG, Yanlei; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Amidmi-substituované heterocyklické zlúčeniny užitočné ako modulátory IL-12, IL-23 a/alebo INF-alfa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.11.2022 
   Maximálna platnosť do  07.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 04/2019 SC4A
 
EP 2922846
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.10.2018 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.10.2019 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.10.2020 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2922846
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.11.2018 Typ Doručené
2a Opis 22.11.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 22.11.2018 Typ Doručené
2c Príloha inde neuvedená 22.11.2018 Typ Doručené
2d Sprievodný list 22.11.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.02.2019 Typ Odoslané
EP 2922846
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku