Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2928861
(11)  Číslo patentu  24546 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13811402.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2928861 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.01.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1261621 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 235/40  C07C 237/24  C07D 307/00  A61K 31/165  A61P 25/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/075481 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/086825 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pierre Fabre Médicament; 45, Place Abel Gance, 921 00 Boulogne-Billancourt; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VACHER Bernard; 5, rue des Cigales, 811 00 Castres; FR;
BLANC Elodie; 1 Avenue de la gare, 815 70 Semalens; FR;
DEPOORTERE Ronan; 122 bis Chemin de rosé, 811 00 Castres; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Deriváty aminocyklobutánu, ich spôsob prípravy a ich použitie ako liečivá 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.12.2022 
   Maximálna platnosť do  04.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2017 11/2017 SC4A
 
EP 2928861
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.11.2017 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.11.2018 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.11.2019 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.11.2020 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.11.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2928861
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 20.06.2017 Typ Platba
2 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 05.06.2017 Typ Doručené
2a Opis 05.06.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 05.06.2017 Typ Doručené
2c Sprievodný list 05.06.2017 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 04.10.2017 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.10.2017 Typ Odoslané
EP 2928861
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku