Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2929031
(11)  Číslo patentu  26636 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13811327.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2929031 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.10.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261733518 P, 201361793530 P, 201361886916 P, 201361892188 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.12.2012, 15.03.2013, 04.10.2013, 17.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/113  A61K 31/713   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/073349 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/089313 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alnylam Pharmaceuticals, Inc.; 675 West Kendall Street, Henri A. Termeer Square, Cambridge MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BORODOVSKY Anna; 300 Third Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 02142; US;
KALLANTHOTTATHIL Rajeev G.; 300 Third Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 02142; US;
FITZGERALD Kevin; 300 Third Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 02142; US;
FRANK-KAMENETSKY Maria; 300 Third Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 02142; US;
QUERBES William; 300 Third Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 02142; US;
MAIER Martin; 300 Third Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 02142; US;
CHARISSE Klaus; 300 Third Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 02142; US;
KUCHIMANCHI Satyanarayana; 300 Third Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 02142; US;
MANOHARAN Muthiah; 300 Third Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 02142; US;
MILSTEIN Stuart; 300 Third Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 02142; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  PCSK9 IRNA kompozície a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50011-2021 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.12.2023 
   Maximálna platnosť do  05.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 6/2018 SC4A
2 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 02.07.2018 7/2018 TH4A
 
EP 2929031
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.01.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2929031
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.12.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.11.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.11.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2929031
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.01.2018 Typ Doručené
Opis 24.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 24.01.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 24.01.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.01.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 30.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 30.05.2018 Typ Doručené
všeobecný referátnik 22.06.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.05.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 27.05.2021 Typ Doručené
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 04.06.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 09.06.2021 Typ Odoslané
EP 2929031
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.06.2021 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku