Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2928476
(11)  Číslo patentu  27180 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13811325.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2928476 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261734924 P, 201361784206 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.12.2012, 14.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/7034  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/073258 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/089269 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlycoMimetics, Inc.; 9708 Medical Center Drive, Rockville MD 20850; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAGNANI John L.; 12216 Triple Crown Road, Gaithersburg, MD 20878; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zlúčeniny, kompozície a spôsoby používania antagonistov E-selektínu na mobilizáciu hematopoetických buniek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.12.2023 
   Maximálna platnosť do  05.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2018 8/2018 SC4A
 
EP 2928476
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.05.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2928476
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.11.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.11.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2928476
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 04.05.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.05.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 22.05.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.05.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.07.2018 Typ Odoslané
EP 2928476
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku