Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2865376
(11)  Číslo patentu  31986 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13806076.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2865376 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2012139215 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/165  A61K 31/167  A61K 31/407  A61K 31/485  A61K 31/7088  A61K 38/00  A61K 38/23  A61K 47/12  A61K 47/14  A61K 47/18  A61K 47/32  A61K 47/34  A61K 47/36  A61K 47/38  A61K 9/70  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2013/066765 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/191187 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medrx Co., Ltd.; 431-7 Nishiyama Higashikagawa-shi, Kagawa 769-2712; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HAMAMOTO, Hidetoshi; c/o MEDRx Co. Ltd. 431-7 Nishiyama, Higashikagawa-shi Kagawa 769-2712; JP;
YAMANAKA, Katsuhiro; c/o MEDRx Co. Ltd. 431-7 Nishiyama, Higashikagawa-shi Kagawa 769-2712; JP;
TANIMOTO, Takahiro; c/o MEDRx Co. Ltd. 431-7 Nishiyama, Higashikagawa-shi Kagawa 769-2712; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozícia adhezívneho prípravku získaná zmiešaním liečiva, organického rozpúšťadla, lipofilného masťového základu a prášku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.06.2022 
   Maximálna platnosť do  18.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 2865376
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2865376
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.06.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.06.2020 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.06.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2865376
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.08.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.08.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 22.08.2019 Typ Doručené
2b Opis 22.08.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 03.10.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 08.10.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 08.10.2019 Typ Doručené
4b Sprievodný list 08.10.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.10.2019 Typ Odoslané
EP 2865376
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku