Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2934490
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13805906.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2934490 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.08.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12198101 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A61K 45/06  A61K 31/4985  A61K 31/216  A61K 31/27  A61K 31/506   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2013076878 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014095845 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Animal Health GmbH; 51368 Leverkusen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KANIKANTI, Venkata-Rangarao; Quettinger Str. 24a, 51381 Leverkusen; DE;
HAMANN, Hans-Jürgen; Piwipper Str. 19, 41539 Dormagen; DE;
SCHULTE, Georg; Hainstr. 115, 42109 Wuppertal; DE;
BILLIAN, Patrick; Nelly-Sachs-Str. 15, 51371 Leverkusen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2934490
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2020 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2934490
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 04.05.2021 Typ Odoslané
2 vnútrospisový list 10.05.2021 Typ Interné listy
EP 2934490
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku