Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2934151
(11)  Číslo patentu  30098 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13805903.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2934151 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012223528 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 47/12  A01N 43/40  A01P 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/076852 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/095824 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer CropScience Aktiengesellschaft; Alfred-Nobel-Strasse 50, 407 89 Monheim am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHREIBER, Dominique; Moulin De Reignier 4, F-37500 Anche; FR;
WILDE, Thomas; Taunusstr. 13, 61276 Weilrod-Hasselbach; DE;
BRÜGGEMANN, Dirk; Achthöfen 3, 21756 Osten; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Herbicídne prostriedky obsahujúce triallát 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.12.2022 
   Maximálna platnosť do  17.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 06/2019 SC4A
 
EP 2934151
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.11.2018 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.11.2019 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2020 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2934151
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.02.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.02.2019 Typ Doručené
2a Opis 14.02.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 14.02.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 14.02.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.04.2019 Typ Odoslané
EP 2934151
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku