Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2934150
(11)  Číslo patentu  30762 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13805393.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2934150 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012223529 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01P 13/02  A01N 47/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/076674 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/095702 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer CropScience AG; Alfred-Nobel-Strasße 50, 407 89 Monheim am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHREIBER, Dominique; Moulin de Reignier 4, F-37500 Anchè; FR;
WILDE, Thomas; Taunusstr. 13, 61276 Weilrod-Hasselbach; DE;
BRÜGGEMANN, Dirk; Achthöfen 3, 21756 Osten; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Herbicídne prostriedky obsahujúce tri-allát 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.12.2022 
   Maximálna platnosť do  16.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 08/2019 SC4A
 
EP 2934150
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.11.2019 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2020 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2934150
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.04.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.04.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 17.04.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 17.04.2019 Typ Doručené
2c Opis 17.04.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.06.2019 Typ Odoslané
EP 2934150
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku