Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2854398
(11)  Číslo patentu  26665 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13804347.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2854398 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.12.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261657967 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/117  H04N 19/159  H04N 19/176  H04N 19/196  H04N 19/13  H04N 19/91  H04N 19/174  H04N 19/136  H04N 19/186  H04N 19/44  H04N 19/86  H04N 19/82  H04N 19/157   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2013/005112 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/187654 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALSHINA Elena; 202-1305 Hwanggol Maeul 2-danji Apt., Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-744; KR;
ALSHIN Alexander; 202-1305 Hwanggol Maeul 2-danji Apt., Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-744; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob kódovania videa zdieľajúci parameter sao podľa farebnej zložky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.06.2021 
   Maximálna platnosť do  11.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 06/2018 SC4A
 
EP 2854398
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.05.2018 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.05.2019 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.05.2020 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2854398
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.03.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.03.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 12.03.2018 Typ Doručené
1c Opis 12.03.2018 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.03.2018 Typ Doručené
2a Opis 14.03.2018 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.03.2018 Typ Platba
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.03.2018 Typ Platba
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2018 Typ Odoslané
EP 2854398
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku