Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2861223
(11)  Číslo patentu  40693 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13804115.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2861223 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261660593 P, 201261667774 P, 201261725402 P, 201361792900 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.06.2012, 03.07.2012, 12.11.2012, 15.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 31/135  A61K 9/20  A61P 21/00  A61P 21/02  A61P 25/00  A61P 25/04  A61P 25/20  A61P 25/22  A61P 25/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/046023 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/188847 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tonix Pharma Holdings Limited; Victoria Place, 5th Floor 31 Victoria Street, Hamilton HM 10; BM 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRITTAIN Harry; 10 Charles Road, 088 48 Milford, New Jersey; US;
LEDERMAN Seth; Tonix Pharmaceuticals, Inc. 509 Madison Avenue - Suite 306, 100 22 New York, NY; US;
REINER Giorgio; Via Rusconi 24, 221 00 Como; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Kompozície a spôsoby transmukóznej absorpcie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.06.2023 
   Maximálna platnosť do  14.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 2861223
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2861223
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2861223
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2022 Typ Odoslané
EP 2861223
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku