Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2934123
(11)  Číslo patentu  37886 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13803060.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2934123 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012223501 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 33/18  A01N 33/22  A01N 43/40  A01P 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/076528 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/095623 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer CropScience AG; Alfred-Nobel-Strasße 50, 407 89 Monheim am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHREIBER, Dominique; Moulin De Reignier 4, F-37500 Anche; FR;
WILDE, Thomas; Taunusstr. 13, 61276 Weilrod-Hasselbach; DE;
BRÜGGEMANN, Dirk; Achthöfen 3, 21756 Osten; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Herbicídne prostriedky obsahujúce aklonifen 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.12.2022 
   Maximálna platnosť do  13.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2934123
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2934123
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2934123
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.08.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 17.08.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 17.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 17.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2021 Typ Odoslané
EP 2934123
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku