Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2923316
(11)  Číslo patentu  24959 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13802877.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2923316 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.06.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201221164 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06Q 10/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/003547 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/079586 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Enevo Oy; Linnoitustie 6, 026 00 Espoo; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KEKALAINEN Fredrik; Mariantie 14 A, FI-02710 Espoo; FI;
ENGSTROM Johan; Lukkarintie 2 H 28, FI-04310 Tuusula; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bačík Kvetoslav, Ing.; SNP 365/76-21, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Inteligentný odpadový zberný systém a spôsob vykonávania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2021 
   Maximálna platnosť do  25.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2017 12/2017 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 13.07.2022 13/2022 MM4A
 
EP 2923316
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.08.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2923316
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 24.11.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.10.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.10.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.11.2020 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2923316
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.08.2017 Typ Doručené
Opis 03.08.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 03.08.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 03.08.2017 Typ Doručené
Výkresy 03.08.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.08.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 24.08.2017 Typ Doručené
Plná moc 24.08.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 24.08.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.12.2017 Typ Odoslané
EP 2923316
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku