Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2923400
(11)  Číslo patentu  37982 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13802560.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2923400 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201221217 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08K 5/18  C08K 5/3415  C08K 5/3432  H01M 4/485  H01M 4/36  H01M 4/62  H01M 4/1391  H01M 10/0525  H01M 10/0567  H01M 10/42  H01M 4/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/074760 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/080039 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Leclanché S.A.; 42 Avenue des Sports, 1400 Yverdon-les-Bains; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUQA, Hilmi; Brunmattweg 4a, CH-5036 Oberentfelden; CH;
SCHEIFELE, Werner; Schwender Str. 2, 77704 Oberkirch; DE;
HOLZAPFEL, Michael; Im Gasseck 21, 76532 Baden-Baden; DE;
WUSSLER, Sabine; Vogesenstr. 13, 77652 Offenburg; DE;
STUDENIK, Erika; Leclanché GmbH Industriestr. 1, 77731 Willstätt; DE;
BLANC, Pierre; Leclanché SA Avenue des Sports 42, CH-1400 Yverdon-les-Bains; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava 42; SK 
(54)  Názov  Zníženie tvorby plynov v článkoch titaničitanu lítneho 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.11.2021 
   Maximálna platnosť do  26.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2923400
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2923400
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 25.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 25.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 25.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 2923400
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku