Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2931034
(11)  Číslo patentu  28406 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13802372.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2931034 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12196862, 201261736620 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.12.2012, 13.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/52  A01N 61/00  A01N 25/00  A01N 25/32  C12N 15/82  A01N 43/90  A01N 47/36  A01N 47/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/075998 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/090760 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer CropScience AG; Alfred-Nobel-Strasße 50, 407 89 Monheim am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HAIN, Rüdiger; Dreieichstr. 44, 60594 Frankfurt; DE;
JOHANN, Gerhard; Bürgermeister-Schmidt-Str. 24, 51399 Burscheid; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Použitie herbicídov na báze inhibítora ALS na reguláciu nežiaducej vegetácie v rastlinách Beta vulgaris tolerantných voči herbicídu na báze inhibítora ALS 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.12.2022 
   Maximálna platnosť do  10.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 01/2019 SC4A
 
EP 2931034
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.11.2018 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.11.2019 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2020 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2931034
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.09.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.09.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 13.09.2018 Typ Doručené
2b Opis 13.09.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 13.09.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.12.2018 Typ Odoslané
EP 2931034
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku