Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2923291
(11)  Číslo patentu  34778 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13796039.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2923291 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12194206 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G16B 15/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/074556 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/080005 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Innophore GmbH; Am Eisernen Tor 3, 8010 Graz; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GRUBER, Karl; Artur-Michlgasse 23/27, A-8042 Graz; AT;
STEINKELLNER, Georg; Kainach 81, A-8573 Kainach; AT;
GRUBER, Christian; Stubenbergweg 12, A-8160 Weiz; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Určovanie nových enzymatických funkcií s použitím trojrozmerných bodových mrakov predstavujúcich fyzikálno-chemické vlastnosti priehlbín proteínov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2023 
   Maximálna platnosť do  25.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
 
EP 2923291
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.07.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2923291
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2923291
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 14.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 14.07.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.07.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.09.2020 Typ Odoslané
EP 2923291
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku